skip to Main Content
LAGETS STØTTEAPPARAT OG DERES OPPGAVER:

Alle håndballag er avhengig av å ha et godt støtteapparat rundt seg. Vi ønsker at alle våre lag skal ha følgende roller knyttet til sitt lag:

 • Hovedtrener
 • Rolletrener(e)
 • Hjelpetrener(e)
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt
 • Kasserer

Hovedtrener: 

 • Planlegger treninger, og gjennomfører disse sammen med de andre trenerne.
 • Leder kamper og har det faglige ansvaret for laget. 
 • Delta på møter og treningsforum i regi av klubb. 
 • Organisere opp støtteapparatet rundt laget. 
 • Hovedtrener har sammen med lagleder ansvaret for å opprette Spond-gruppe for laget.

Rolletrener: 

 • Bistå hovedtrener i planlegging og gjennomføring på trening og kamp. 
 • Kan ha konkret treningsansvar (målvakt, fysisk, angrep). 
 • Delta på møter og treningsforum i regi av klubb.

Hjelpetrener: 

 • Bistå hovedtrener og rolletrener med enkle oppgaver på trening. Kan være en sporadisk funksjon.

Mer om trenerrollen finner dere i Sportsplan.


Lagleder:
Lagleder skal være trenerapparatets viktigste støttefunksjon og utøve de oppgaver trenerapparatet mener er nødvendig. Bistå hovedtrener med å organisere støtteapparat. Lagleder er også kontaktledd mot klubb og region. Lagets foreldrekontakt må fylle denne rollen om laget ikke har egen lagleder.

Spesifikke oppgaver:

 • Ansvarlig for uthenting/innlevering av spillertrøyer.
 • Ansvarlig for at alle har gyldig lisens (13 år +).
 • Ansvarlig for å sette opp folk i sekretariat til hjemmekamper. 
 • Informere om kurs i LIVE gjennom klubb + veiledningsvideo. 
 • Ansvarlig (sammen med foreldrekontakt) for å holde lagslister oppdatert.
 • Ansvarlig for lagets mail. På denne kommer info fra klubb m.m.
 • Ansvarlig (sammen med foreldrekontakt) for å holde liste over støtteapparat oppdatert.
 • Sammen med hovedtrener ansvaret for å opprette Spond-gruppe for laget. Legge inn treninger og aktuelle arrangement her.
 • Ansvarlig for lagets og støtteapparatets registrering i Turneringsadmin (TA).
 • Omberamming av kamper.
 • Oppdatere lagsinformasjon fortløpende gjennom sesongen.
 • Håndtere påmeldinger til cup.
 • Ansvar (sammen med foreldrekontakt) for å innhente samtykke i forbindelse med publisering av bilder og video på lagets og klubbens SOME.

 

Foreldrekontakt: Foreldrekontakten skal være bindeleddet mellom trener(e) og foreldregruppe, samt opp mot klubben dersom det skulle være nødvendig. Lagets lagleder må fylle denne rollen om laget ikke har egen foreldrekontakt.

Typiske oppgaver kan være:

 • Ansvar for å fordele dugnader ut til lagets foresatte. Eks: toalettpapirdugnad, kioskvakter i Malvikhallen, dugnader Malvikcup etc.
 • Ansvarlig for sosiale arrangement mm. 
 • Avholde foreldremøter
 • Ansvarlig (sammen med lagleder) for å holde lagslister oppdatert.
 • Ansvarlig (sammen med lagleder) for å holde liste over støtteapparat oppdatert
 • Bidra til å innhente treningsavgift/dugnader dersom denne ikke betales av lagets utøver(e).
 • Ansvarlig for å videresende informasjon fra styret til foresatte.
 • Organisere dugnader for laget, slik at man får penger inn på lagskonto.
 • Opprette Facebook-gruppe om laget ønsker dette.
 • Ansvar (sammen med lagleder) for å innhente samtykke i forbindelse med publisering av bilder og video på lagets og klubbens SOME.

 

Kasserer: Lag som ønsker å ha egen bankkonto for spareformål eller sosiale formål, skal opprette egen konto i Sparebank 1 gjennom Malvik IL. Kontakt økonomiansvarlig i håndballavdelingen for å få opprettet en slik konto.

Kasserer har følgende oppgaver:

 • Er ansvarlig for bankkonto til laget
 • Foretar utbetalinger fra lagskonto.
 • Kasserer er førstegodkjenner på alt av utbetalinger fra konto. Økonomiansvarlig i håndballavdelingen er andregodkjenner, slik at alle utbetalinger fra konto alltid er godkjent av to personer.
 • Leverer regnskap til avdelingen i forbindelse med årsmøte. Regnskapet leveres i januar (eksakt dato publiseres hvert år på Facebooksiden «Trenere og støtteapparat»).


NB! Alle lag MÅ ha støtteapparat på plass før seriespill starter opp.

Hos de lagene som bare har lagleder eller bare foreldrekontakt, må denne personen utføre oppgavene tilknyttet begge rollene. Dvs. fungere som både lagleder og foreldrekontakt. 

Hos de minste årsklassene kan lagleder og foreldrekontakt være samme person, inntil man får flere inn i støtteapparatet. 

 • Det bør holdes jevnlige møter mellom trenere, lagleder, foreldrekontakter og styret. Styret ønsker å stille med representanter på de ulike lags foreldremøter, og ønsker derfor å bli varslet når disse avholdes. 
 • Hvert år skal det sendes en kort rapport til styret (for årsmeldingen) fra alle lag om sportslig utvikling, endring spillerstall, cuper, dugnader og sosiale aktiviteter.

Andre mulige roller i et Støtteapparat:

 • Dugnadsansvarlig
 • Ansvarlig for FB-gruppe
 • Sosialt ansvarlig

Vil du vite hvem som er trenere/lagleder/foreldrekontakt for ditt lag?

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk