skip to Main Content

Økonomiske retningslinjer Malvik Håndball (MIL)

Revidert mars 2016

 

Inntekter:

MIL sine inntekter skal være avgifter og offentlig støtte og sponsor/dugnader/ leverandøravtaler.

Dugnader som innbefatter håndballaktivitet skal foregå i styrets regi, men gjerne i samarbeid med enkelt/flere lag. Eks. minihåndballturneringer, håndballskoler etc.

Hvis enkeltlag eller flere lag gjennomfører dugnaden, skal 25% av inntekten gå til Malvik IL, håndballavdelingen, såfremt overskuddet overstiger 10.000,-. Malvik IL, håndballavdelingen, skal bidra med gjennomføringen av slike dugnader. Malvik IL, håndballavdelingen, dekker 25% av et evt. underskudd.

Alle dugnader skal meldes inn til Styret.

Styret forbeholder seg retten til å skaffe hovedsponsor som har eks. rettigheter til bl.a. draktreklame.

 

Utgifter:

MIL dekker utgifter til trening (hall, trenere, forbruksvarer (blir delt ut til lagene ved starten av sesongen, behov ut over dette dekkes av lagene selv) o.l.).

MIL dekker utgifter til seriespill (påmelding, drakter, kampavgift, dommere).

Dommerutgifter utbetales i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Per sesong 2015/2016 er det kommet nye føringer fra idrettskretsen vedrørende dommerutbetalinger. Dommerutbetalinger skal ikke lenger utbetales i kontanter, men overføres direkte til hver aktuell dommer sin bankkonto. Nytt skjema er lagt tilgjengelig hvor personnummer og kontonummer må angis for å motta dommerutbetalinger.

MIL dekker påmeldingsavgift til regionserien.

MIL dekker 1 cup pr år fra J/G 7 i hovedsak åpningscupen før seriestart på høsten, men hvis et lag ikke er med på den, kan en annen cup dekkes i stedet.

MIL dekker enkeltspilleres egenandeler til regionens aktiviteter (SUM, RUM, Talentturnering, Bylag o.l.).

MIL dekker treneres utgifter til gitt antall kursaktiviteter (innenfor budsjettrammer).

Dersom reiseutgifter overskrider mer enn det som er antatt å være «rimelig» så vil styret vurderes særskilt om MIL kan refundere deler av utlegget. Søknad om refusjon skal sendes styret på følgende mailadresse: [email protected]

 

Lag

Inntektsskapende arbeid skal stå i tråd med årsklassens behov. Håndballavdelingen ønsker ikke at lagene pålegger spillere/foreldre store forpliktelser for tidlig.

Lagene kan delta på følgende turneringer:

J/G 7 – 11       Lokale turneringer i regionene

J/G 12 -14       Delta på turneringer i regionen

Lag under 14 år deltar kun på turneringer i Norge

J/G 15 – 16      Delta turnering i regionen, cuper utenlands

NB! Utgifter i forbindelse med påmelding i seriespill i klassen over (i tillegg til å stille i egen klasse), dekkes av laget selv.

Lagene kan søke MIL om støtte til å dekke utgifter ved sportslige tiltak (for eksempel halleie o.l) som lag igangsetter i egen regi. Søknad om støtte må skje skriftlig og skal oversendes styret på følgende mailadresse: [email protected], i god tid før utgiften påløper slik at det gis anledning til å styrebehandle søknaden. Om søknaden ikke godkjennes i styret, eller om søknaden sendes styret etter at utgiften er påløpt, må fakturaen dekkes av laget/lagskassen. Det settes årlig av til sammen kr 15 000 i avdelingens budsjett til dekning av ovennevnte søknader for sportslige tiltak fra alle lag.

 

Dugnader/sponsorer til eget lag skal ikke komme i konflikt/konkurranse med styrets eller Malvik idrettslags egne. Hvis aktuelle sponsorer krever profilering eller gjenytelse fra laget, så dette informeres styret.

 

Aktiviteter som innbefatter håndballaktivitet gjennomføres i samarbeid med styret etter forhåndsavtalt fordelingsnøkkel.

 

Inntektene skal gå til håndballaktivitet (turneringsspill, reise-/opphold ift. region-/nasjonalt spill, treningsleir og lignende).

 

Evt. overskudd etter endt spill i Malvik IL settes i fond til bruk for lignende tiltak for yngre lag. Sosiale tilstelninger innenfor rimelighetens grenser, og lagene trenger ikke bruke opp pengene bare for å bruke de opp.

 

Dugnader med betydelige inntekter (ut over 10 000,-) forelegges styret for evt. å se om dette kan involvere flere lag.

 

Laget skal føre regnskap, og legges frem for styret ved sesongslutt. Malvik IL har avtale med Sparebank 1. Opprettelse av lagskonti skjer via leder i hovedlaget.

 

Lagene oppfordres til å bruke MIL sin zip genser. Det er mulighet for egne sponsoravtaler på zip genser. Plassering og størrelse av reklame avklares med styret.

 

 

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk